donkey - nubra valley - ladakh (india)


donkey - nubra valley - ladakh (india), asinus, diskit, equus, feral, feral donkeys, gompa, tibetan monastery donkey - nubra valley - ladakh (india), asinus, diskit, equus, feral, feral donkeys, gompa, tibetan monastery

Donkey - Nubra Valley - Ladakh (India)

More images of ▶ asinus diskit donkey equus feral feral donkeys gompa ladakh nubra valley tibetan monastery
Diskit, Leh, Jammu and Kashmir, India