donkeys - nubra valley - ladakh (india)


donkeys - nubra valley - ladakh (india), asinus, diskit, equus, feral donkeys, gompa, snout, tibetan monastery donkeys - nubra valley - ladakh (india), asinus, diskit, equus, feral donkeys, gompa, snout, tibetan monastery

Donkeys - Nubra Valley - Ladakh (India)

More images of ▶ asinus diskit equus feral donkeys gompa ladakh nubra valley snout tibetan monastery
Diskit, Leh, Jammu and Kashmir, India