bell ringing - buddhist monk (nha trang) - vietnam


bell ringing - buddhist monk (nha trang) - vietnam, bell, monastery, monk, nha trang, people, temple

Monk ringing giant bell in a temple (Nha Trang, Vietnam)

More images of ▶ bell monastery monk nha trang people temple
Vietnam (Việt Nam)
Phat Hoc, Phương Sơn, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam