Mỹ Sơn cham sanctuary (hoi an) - vietnam, cham temples, cham towers, my son, mỹ sơn, ruines Mỹ Sơn cham sanctuary (hoi an) - vietnam, cham temples, cham towers, my son, mỹ sơn, ruines

Mỹ Sơn cham sanctuary (hoi an) - vietnam

Mỹ Sơn Cham sanctuary (Hoi An, Vietnam)

See my other photos of the Mỹ Sơn sactuary.

See more info on Wikipedia: Mỹ Sơn.

Quang Nam, Vietnam