old chinese temple - hanoi market - vietnam, chợ đồng xuân, dong xuan market old chinese temple - hanoi market - vietnam, chợ đồng xuân, dong xuan market

old chinese temple - hanoi market - vietnam

This old Chinese Temple is now a store (Hanoi, Vietnam)

Cổng đền Huyền Thiên - Chợ Đồng Xuân - Dong Xuan Market

Hàng Khoai, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam