old chinese temple - hanoi market - vietnam


old chinese temple - hanoi market - vietnam old chinese temple - hanoi market - vietnam

This old Chinese Temple is now a store (Hanoi, Vietnam)

Cổng đền Huyền Thiên - Chợ Đồng Xuân - Dong Xuan Market

More images of ▶
Markets of Vietnam Vietnam (Việt Nam)
Hàng Khoai, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam