chinese border - frontier area sign - khu vực biên giới - vietnam


More images of ▶ border area china china-vietnam border frontier area khu vực biên giới sign vietnam-china border
chinese border - frontier area sign - khu vực biên giới - vietnam, border area, china, china-vietnam border, khu vực biên giới, vietnam-china border

Between Tám Sơn and Yên Minh (Vietnam)

Vietnam (Việt Nam)