chinese border - frontier area sign - khu vực biên giới - vietnam, border area, china-vietnam border, khu vực biên giới, vietnam-china border chinese border - frontier area sign - khu vực biên giới - vietnam, border area, china-vietnam border, khu vực biên giới, vietnam-china border

chinese border - frontier area sign - khu vực biên giới - vietnam

Between Tám Sơn and Yên Minh (Vietnam)