tapping tree sap - pine tree


tapping tree sap - pine tree, bark, forest, pine sap, pine trees, resin, tree bark, tree trunk, trunks tapping tree sap - pine tree, bark, forest, pine sap, pine trees, resin, tree bark, tree trunk, trunks

Exploiting pine tree sap (Vietnam) - Between Tám Sơn and Yên Minh.­

More images of ▶ bark forest pine sap pine trees resin tapping tree bark tree sap tree trunk trees trunks
Vietnam (Việt Nam)