terrace farming - between Tám Sơn and Yên minh - vietnam


terrace farming - between Tám Sơn and Yên minh - vietnam, agriculture, paddy fields, terrace farming

Terrace farming - Between Tám Sơn and Yên Minh (Vietnam)

More images of ▶ agriculture paddy fields terrace farming
Landscapes Terrace Farming & Rice Paddy Fields Vietnam (Việt Nam)