water buffalo cow eating grass


water buffalo cow eating grass, chewing, cow nose, cow snout, eating, water buffaloes

Water buffaloes eating grass (Vietnam)

More images of ▶ chewing cow nose cow snout eating water buffaloes
Cows Vietnam (Việt Nam)
Cao Bang, Vietnam