Cấm phá (cam pha) coal mine - vietnam


Cấm phá (cam pha) coal mine - vietnam, cẩm phả

Cẩm Phả coal mine (Cẩm Phả, Vietnam)

More images of ▶ cam pha coal coal mine cẩm phả mine
Vietnam (Việt Nam)
Cẩm Phả District, Quang Ninh, Vietnam