dolomites mountains (italian alps)

Photos taken in the Dolomites (Dolomiti), in the Italian Alps.­