hamburger-bahnhof

hamburger-bahnhof, berlin, hamburger bahnhof, museum hamburger-bahnhof, berlin, hamburger bahnhof, museum

hamburger-bahnhof

The Hamburger Bahnhof modern art museum in Berlin (Germany)

berlin
hamburger bahnhof
museum
June 9, 2005
misc & unclassified 456 photos
Shot on Film 227 photos