mono monkeys in tree

mono monkeys in tree, costa rica, mono monkeys, tree, wildlife mono monkeys in tree, costa rica, mono monkeys, tree, wildlife

mono monkeys in tree

i counted almost 20 mono monkeys in that tree (on this photo!).­

costa rica
mono monkeys
tree
wildlife
December 19, 2009
Costa Rica 23 photos