tow away street cow - delhi (india)

tow away street cow - delhi (india), delhi, street cow, tow away tow away street cow - delhi (india), delhi, street cow, tow away

tow away street cow - delhi (india)

Tow Away Cow - Delhi (India)

delhi
street cow
tow away
May 10, 2009
Delhi, India