man milking cow (india)

man milking cow (india), ajanta, cow, farmer, man, milking man milking cow (india), ajanta, cow, farmer, man, milking

man milking cow (india)

Man Milking Cow - Ajanta (India)

ajanta
cow
farmer
man
milking
May 25, 2009
Maharashtra, India