shyok valley - near nubra valley - ladakh (india)

shyok valley - near nubra valley - ladakh (india), ladakh, mountains, nubra valley shyok valley - near nubra valley - ladakh (india), ladakh, mountains, nubra valley

shyok valley - near nubra valley - ladakh (india)

Shyok Valley - near Nubra Valley - Ladakh (India)

ladakh
mountains
nubra valley
June 20, 2009