young women doing laundry in river

young women doing laundry in river, child, kid, laundry, little girl, river, rock, wading, washing, water, women young women doing laundry in river, child, kid, laundry, little girl, river, rock, wading, washing, water, women

young women doing laundry in river

Young women doing their laundry in the river near their village (Borneo).­

child
kid
laundry
little girl
river
rock
wading
washing
water
women
August 2, 2011
Borneo 464 photos