oil palm fruit

oil palm fruit, african oil palm, agroindustry, bunches, elaeis guineensis, oil palm fruit, tenera oil palm fruit, african oil palm, agroindustry, bunches, elaeis guineensis, oil palm fruit, tenera

oil palm fruit

The fruit of the Oil Palm (Borneo)

african oil palm
agroindustry
bunches
elaeis guineensis
oil palm fruit
tenera
August 14, 2011
Kinabatangan, Malaysia
Borneo 464 photos