meditation bowl gong - metal - po nagar cham towers (nha trang) - vietnam

meditation bowl gong - metal - po nagar cham towers (nha trang) - vietnam, cham temples, cham towers, hindu temple, hinduism, meditation bowl, metal bowl, nha trang, po nagar, ritual bowl gong

Man hitting a ritual meditation bowl gong.­ Po Nagar Cham Towers (Nha Trang, Vietnam)

Photo taken on November 8, 2005
Location: 2 thang 4 St, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam