bell ringing - buddhist monk (nha trang) - vietnam

bell ringing - buddhist monk (nha trang) - vietnam, bell, monastery, monk, nha trang, temple bell ringing - buddhist monk (nha trang) - vietnam, bell, monastery, monk, nha trang, temple

bell ringing - buddhist monk (nha trang) - vietnam

Monk ringing giant bell in a temple (Nha Trang, Vietnam)

bell
monastery
monk
nha trang
temple
November 8, 2005
Phat Hoc, Phương Sơn, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam