whole cinnamon - vietnam

whole cinnamon - vietnam, bags, bulk, chợ đồng xuân, cinnamon, dong xuan market, hanoi whole cinnamon - vietnam, bags, bulk, chợ đồng xuân, cinnamon, dong xuan market, hanoi

whole cinnamon - vietnam

Whole Cinnamon bulk bags (Ha Noi, Vietnam)

bags
bulk
chợ đồng xuân
cinnamon
dong xuan market
hanoi
November 13, 2005
Hàng Khoai, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Markets of Vietnam 65 photos