Tám Sơn - government building - vietnam

Tám Sơn - government building - vietnam, government building, quản bạ, tam son, tám sơn Tám Sơn - government building - vietnam, government building, quản bạ, tam son, tám sơn

Tám Sơn - government building - vietnam

Government building - Tám Sơn (Vietnam)

government building
quản Bạ
tam son
tám sơn
November 19, 2005
Route 4C, Tam Sơn, Ha Giang, Vietnam