tapping tree sap - pine tree

tapping tree sap - pine tree, forest, pine sap, pine trees, resin, tapping, tree bark, tree sap, tree trunk, trunks tapping tree sap - pine tree, forest, pine sap, pine trees, resin, tapping, tree bark, tree sap, tree trunk, trunks

tapping tree sap - pine tree

Exploiting pine tree sap (Vietnam) - Between Tám Sơn and Yên Minh.­

forest
pine sap
pine trees
resin
tapping
tree bark
tree sap
tree trunk
trunks
November 19, 2005