Mèo vac market - vietnam

Mèo vac market - vietnam, hill tribes, indigenous, market, mèo vạc Mèo vac market - vietnam, hill tribes, indigenous, market, mèo vạc

Mèo vac market - vietnam

Cooking at the market (Mèo Vac, Vietnam)

Sanitation is rudimentary, as you can see.­.­.­

hill tribes
indigenous
market
mèo vạc
November 20, 2005
Route 4B, Mèo Vạc District, Ha Giang, Vietnam