water buffalo cow eating grass

water buffalo cow eating grass, chewing, cow nose, cow snout, eating, water buffaloes water buffalo cow eating grass, chewing, cow nose, cow snout, eating, water buffaloes

water buffalo cow eating grass

Water buffaloes eating grass (Vietnam)

chewing
cow nose
cow snout
eating
water buffaloes
November 20, 2005
Cao Bang, Vietnam