thúng chai boat - vietnam

thúng chai boat - vietnam, asian woman, asian women, bamboo, basket boat, round boat, sea, thung chai, thúng chai thúng chai boat - vietnam, asian woman, asian women, bamboo, basket boat, round boat, sea, thung chai, thúng chai

thúng chai boat - vietnam

Thúng chai boat (Vietnam)

A Thúng chai is a boat made of a bamboo mesh.­

asian woman
asian women
bamboo
basket boat
round boat
sea
thung chai
thúng chai
November 23, 2005