road near Cấm phá (cam pha) coal mine - vietnam

road near Cấm phá (cam pha) coal mine - vietnam, cam pha, coal mine, cẩm phả road near Cấm phá (cam pha) coal mine - vietnam, cam pha, coal mine, cẩm phả

road near Cấm phá (cam pha) coal mine - vietnam

Road near Cẩm Phả coal mine (Cẩm Phả, Vietnam)

cam pha
coal mine
cẩm phả
November 23, 2005
Cẩm Phả District, Quang Ninh, Vietnam