river - nubra valley - ladakh (india), mountains, river bed river - nubra valley - ladakh (india), mountains, river bed

river - nubra valley - ladakh (india)

River - Nubra Valley - Ladakh (India)