หอนาฬิกา - เลขไทย - Clock Tower with Traditional Thai Numbers - Thailand

หอนาฬิกา - เลขไทย - clock tower with traditional thai numbers - thailand, clock tower, street clock, thai numbers, เลขไทย
◀ swipe or tap left / right ▶
◀ use left / right keys ▶

หอนาฬิกา - เลขไทย - Clock Tower with Traditional Thai Numbers - Thailand

 Download JPG image

หอนาฬิกา - เลขไทย - Clock tower with traditional thai numbers (Thailand)

Date & GPS location
Photo taken on April 13, 2005
[location not available]