พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - offerings - seven-headed snake - Nāga - thailand

พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - offerings - seven-headed snake - Nāga - thailand, buddhism, buddhist temple, naga snake, nāga dragon, nāga snake, offerings, seven-head, seven-headed snake, sukhothai, wat, บายศรี, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูปปางนาคปรก, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - offerings - seven-headed snake - Nāga - thailand, buddhism, buddhist temple, naga snake, nāga dragon, nāga snake, offerings, seven-head, seven-headed snake, sukhothai, wat, บายศรี, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูปปางนาคปรก, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - offerings - seven-headed snake - Nāga - thailand

พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - Offerings in the shape of a Seven-headed snake (NÄga) in front of a temple in Sukhothai (Thailand)

Typical offering made of braided lotus flowers.­

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

To see more photos and information about Nāga snakes, go to my Naga Snakes photo album.

buddhism
buddhist temple
naga snake
nāga dragon
nāga snake
offerings
seven-head
seven-headed snake
sukhothai
wat
บายศรี
ประเทศไทย
พญานาค
พระพุทธรูปปางนาคปรก
อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย
เมือง เก่า สุโขทัย
May 7, 2005
Sukhothai Historical Park, Thailand